Inlägg

Ny entreprenör vinterväghållning. 2023 Drift-Team AB

Bild
Östra Muskö Vägsamfällighetsförening   Org.nr. 717912-4933             2023-10-12  ÖMV. Förvaltar Hyttavägen, Kanalvägen och Näsängsvägen . Totalt 7,770 km.     Trafikverket har bytt leverantör Från Skanska till  Stockholms Drift-Team AB / Flygges INFRA AB . Gällande vinterväghållning på Muskövägen.  Östra Muskö Vägsamfällighet har haft vinter underhålls avtal med Skanska från 2018 till 2023 Ö.M.V. har 2023 tecknat avtal med samma entreprenör som Trafikverket. Vinterunderhåll  Från Mickrums brygga Hyttavägen till ändhållplats för bussen    4320 m Snö Käppar / pinnar    Kanalvägen   1650 m,   Näsängsvägen till varvet   710 m,    Hyttavägen från  ändhållplats för bussen  till Kanadavägen   1090 m   Totalt 3450 m Vinterunderhåll på  Kanalvägen,    Näsängsvägen och slutet på Hyttavägen utförs av lokal entreprenör John Bergendahl e-post:    ostra.musko.vag@gmail.com

Planering inför kommande vägarbeten.

  ÖMV. Östra Muskö Vägsamfällighet                                                                                          Planering inför kommande vägarbeten. 2023-07-07 Möte & inspektion med Steve från Skanska som har mycket kunskaper om vägbeläggningar. Steve hade samma åsikter som vi fick höra av trafikverket 2023-06-29 när det var besiktning av asfalteringen från Mickrums ( 2022 ). Numera lägger man ofta asfalt kombinerat med ytbeläggning. Vi har tidigare blivit rekommenderade att lägga på ytlager på vissa delar av ÖMV Vägbestånd, delar av Kanalvägen och Näsängsvägen och slutet på Hyttavägen. Den bitumenbundna delen av vägöverbyggnaden kallas asfaltbeläggning.  I dag finns ett hundratal olika asfaltbeläggningar på våra svenska vägar. Beroende på blandningstemperatur och tillverkningsteknik kan beläggningar klassificeras som varm, lågtempererad, halvvarm och kallblandad massa. Blandning av bitumen, stenmaterial och tillsatsmedel kan ske på olika sätt. Varmblanda
Bild
 Diverse vanligt väg underhåll Juni 2023 Korrigering och tvättning  av skyltar  efter Hyttavägen Röjning av buskar och mindre träd runt kanalbron enligt protokoll från Trafikverket Hål vid räcke efter Hyttavägen riskerar att underminera vägbanan. Vi tryckte ner en snöpinne till botten sen fyllde vi på med stenmjöl 0-4 mm och  stötte med ca 1,5 dm upp och ner för att fylla håligheter. Det gick ca 600 liter i hålen totalt 2400 liter  Röjning av nerfallande träd och buskage efter Hyttavägnen  och en kort bit in på Kanalvägen. Detta för att slåtterklippning ( kantklippning av dikeskanter ) skall kunna utföras. Länk Slåtterklippning   ÖMV tog ner snö pinnar som var kvar. Från "Torpavägen" till slutet på Hyttavägen. Skanska hade glömt eller inte haft tid att slutföra sitt arbete. Efterlysning Snö pinnar som Skanska tagit ner och lagt vid Mickrums brygga var borta när Östra Muskö Vägsamfällighet skulle hämta dessa. ostra.musko.vag@gmail.com

ÖMV föreningsstämma 15 april

Bild
 
Bild
   Asfaltering 2022-09-14 till 2022-09-15 Asfaltering Början av Hyttavägen & början av Kanalvägen. Efter flera turer med anbudsgivare så blev det Skanska som fick uppdraget att utföra fräsning och asfaltering. Enl. AB04 samt option av kant stöd efter hela Hyttavägen fram till vändplan för bussen,. efter påpekande från trafikverket. "Väg bidrag" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022-03-13 Vår målsättning är att asfaltera från början av Hyttavägen samt en bit in på Kanalvägen fram till Tasstäppebacken på Muskö under 2022. Sträckan är röd markerad, ca.5850 m 2  Samt extra asfalt innan bron och på några fler ställen.  Måtten är endast ca. mm. bred väg. Vi träffas på plats och går igenom våra underlag och visar var vi behöver extra insatser. Detta för att samtliga anbudsgivare räknar på lika villkor. Skanskas trafikvakter dirigerade och släppte fram trafik med korta stopp. Var det bråttom "sjuktrans

ÖMV Samfällighet Stämma 2022

Bild
 Nytt bottenrekord Vid årets stämma kunde vi notera att endast 9 fastigheter var representerade av våra 922 medlemmar.  Då vi under de senaste 2 åren saknat valberedning då vi inte fåt någon att ställa upp som valberedning. Förutom att stämman beslöt att kraftigt öka ersättningen till valberedning (500%) och revisorer (500%) samt styrelsen (20%) ombads styrelsen ta fram en konsekvens analys om vad som händer om länstyrelsen skulle ta över förvaltningen av samfälligheten. Som skall presenteras vid stämman 2023. Protokoll från stämman: Stämmoprotokoll 2022 Balansräkning 2021 Resultaträkning 2021 Förvaltningsberättelse och Justerad Budget 2022        

Stämma 2022 9 April kl 10.00 Muskö Gården vid kyrkan

Bild
Äntligen kan vi hålla en stämma på ordinarie sätt. Vi hälsar all medlemmar välkommen till Muskö gården vid Muskö kyrka den 9 april kl 10.00